Reisiteenuste Müügitingimused

1 Üldpõhimõtted

1.1 Käesolevad reisiteenuste üldtingimused on dokument, mis määrab Reisbüroo Oikumena ja Kliendi suhtlemise põhialused ning neid loetakse tüüptingimusteks. Võlaõigusseaduse tähenduses Klient kinnitab, et ta on käesolevate tingimustega tutvunud ning aktsepteerib neid.

1.2. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Oikumena OÜ, registrikood 10459107, aadress Harjumaa, Tallinn linn, Raua tn 16a, 10152, e-post raua@oikumena.ee, veebileht www.oikumena.ee (edaspidi:  Oikumena).

1.3. Oikumena on reisiteenuste osutajate volitatud müügiagent, kes pakub müügiks laias valikus reisiteenuseid üle maailma. Käesolevaid reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mis on saadaval Oikumena veebilehel ja reisibüroodes.

1.4. Reisiteenuse ostmisel sõlmib klient kahepoolse lepingu reisiteenuse osutajaga nagu näiteks pakettreisilepingu reisikorraldajaga, reisijaveolepingu vedajaga jne. Lepingu tingimused sh. reisiteenuse müügi, kasutamise, muutmise, tühistamise ja vastutuse kohta on kehtestanud konkreetne reisiteenuse osutaja. Oikumena palub klientidel põhjalikult tutvuda reisiteenuse osutaja poolt kehtestatud lepingutingimustega ja valida oma vajadustele vastav lepingupartner.

1.5. Oikumena vahendab reisiteenuste osutajate jagatud informatsiooni reisiteenuse kirjelduse, omaduste ja kvaliteedi kohta tõepäraselt ja moonutamata. Ühtlasi on Oikumena kliendi nõustajaks reisiteenuse ostmise ja tarbimisega seotud küsimustes.

1.6. Reisiteenuse broneerimise ja/või ostmisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete (sh. ka teiste isikute, kelle jaoks ja huvides klient reisiteenust broneerib/ostab) edastamiseks reisiteenuse osutajale ning muudele ettevõtjatele kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.


2 Reisiteenuste müük
2.1. Reisikonsultant tutvustab Kliendile Reisiteenuse ostuvõimalusi, mis sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest Reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub Oikumena Kliendil arvestada, et kiire tellimuse kinnitamise ning müügieelse arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.

2.2. Kliendi soovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust reisiteenuse osutamisel, tuleb informeerida Oikumena enne lepingu sõlmimist.

2.3. Kui Klient soovib osta paindlike tingimustega Reisiteenust, et tagada Tellimuskinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalus koos reisitasu tagastamisega, tuleb sellest tellimuse esitamisel Oikumenat informeerida.

2.4. Reisitasu või ettemaksu maksmisega kinnitab klient lõplikult oma ostu ja ühtlasi avaldab nõustumist käesolevate reisiteenuste müügitingimustega, reisiteenuse osutaja poolt kehtestatud tingimuste ja/või reisilepinguga ning muude reisiteenuse müügiga seoses teatavaks tehtud tingimustega.

2.5. Juhul, kui klient ei tasu õigeaegselt ettemaksu või reisitasu, siis on Oikumenal ja/või reisiteenuse osutajal õigus kliendile kinnitatud reisiteenus ühepoolselt ja ette teatamata annulleerida. Kui kliendiga sõlmitud lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis väljastab Oikumena reisiteenuse kasutamise õigust andvad dokumendid pärast reisitasu täielikku tasumist. Pangaülekandega tasumisel peab reisitasu olema laekunud reisiteenuse kasutamise õigust andvate dokumentide väljastamisele eelneval päeval.

2.6. Juhul kui Teenusepakkuja ei anna nõustumust Kliendi tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud või hinnad muutunud), jääb leping sõlmimata. Oikumena informeerib sellest Klienti ja vastavalt Kliendilt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda Kliendi poolt muudetud Tellimuse täitmiseks.

2.7.. Tellimuskinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Konkreetse Reisiteenuse muutmis- ja annulleerimistingimusi tutvustab Reisikonsultant enne tellimuse kinnitamist. Klient esitab oma muutmis- või annuleerimissoovi e-kirja teel. Muutmine ning annulleerimine toimub üldjuhul tasu eest, kui Teenusepakkuja pole otsustanud teisiti.


3. Dokumentide õigsus

3.1. Tellimuse esitamisel tuleb kliendil Oikumenale teatada reisijate nimed vastavalt reisidokumendis toodule.Klient vastutab andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju.

3.2. Tellimuse esitamisel tuleb kliendil Oikumenale teatada oma elektronposti aadress. Informatsiooni reisiteenuste kohta edastame kliendi poolt teatatud elektronposti aadressil. Klient on vastutav meile teatatud elektronposti aadressi õigsuse eest ja sellel aadressil saadetud elektronposti regulaarse kontrollimise eest.

3.3 Oikumena teeb dokumendid ja/või e-dokumentid kliendile kättesaadavaks Oikumena reisibüroos. Kliendi soovil Oikumena saad saatma dokumendid ja/või e-piletid kliendi poolt näidatud aadressile, kas kullerteenust, postiteenuseid või elektronposti kasutades. Dokumentide saatmine mistahes viisil toimub kliendi vastutusel. Oikumena ei võta endale vastutust kullerile, postiettevõttele üle antud dokumentide õigeaegse kohaletoimetamise või säilimise eest.

3.4 Enne reisilepingu sõlmimist peab klient veenduma, et kõigil reisijatel (sh. lastel) on olemas nõuetekohased reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Nõuetekohased reisidokumendid ei pruugi siiski alati tagada sisenemisvõimalust riiki. Iga riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda ka siis, kui isik esitab nõuetekohased dokumendid riiki sisenemiseks. Oikumena OÜ ei võta endale vastutust või reisitasu tagastamise kohustust juhul, kui reis jääb ära reisidokumentide puudumise või riigivõimu tegevuse tõttu.

3.5 Nõuetekohaste reisidokumentide omamine on reisija/kliendi kohustus. Arvestada tuleb, et eri riikide kodanikel võivad olla ka erinevad nõuded reisidokumentidele ja viisadele. Klient/reisija peab nõuded selgeks tegema sihtriigi või transiitriikide saatkondadest, Välisministeeriumist või Kodakondsus- ja Migratsiooniametist. Oluline on järgida reisidokumentide kehtivust ja vastavust nõutud tingimustele. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee. Kliendi soovil täpsustab Oikumena reisidokumentide, viisa, vaktsineerimise, ja tollireeglite nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas.


3.6 Reisidokumentide kättesaamisel peab klient vahetult kontrollima vajalike dokumentide olemasolu, samuti nime, kuupäeva, reisikirjelduse ja teiste oluliste andmete õigsust.

4 Tellimuste muutmine või tühistamine

4.1 Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning hotellil on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Oikumena on nimetatud ettevõtete müügiagent ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi. Kinnitatud tellimuse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Odavama hinnaklassiga reisiteenuste puhul muutmis- ja annulleerimisvõimalused reeglina puuduvad, kallima hinnaklassiga paindlikumate reisiteenuste puhul on muutmine ja annulleerimine võimalik, kuid seda üldjuhul teatud lisatasu eest.

4.2. Pileti muutmine või tühistamine reisija soovil

4.2a Olemasoleva veolepingu Kliendi soovil muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse lennupileti hinnareeglitest. Ka juhul kui muutmine või tühistamine on lubatud, võib see olla seotud täiendavate kuludega.

4.2b Kui muutmisel ei ole enam kohti samasse broneerimisklassi või ei vasta muudetud reisikava enam algselt kasutatud hinna reeglitele (näiteks kohalolekuaja osas), võib olla vajalik tasuda lisaks vahe pileti eest algselt makstud ning muutmishetkel saadaoleva hinna vahel.

4.2c Reisija nime vahetamine on muutuste eriliik, mis ei pruugi olla võimalik ka muidu muutusi lubaval piletil. Juhul kui pilet sisaldab erinevate lennufirmade lende, võib piletil nimevahetus osutuda tehniliselt täiesti võimatuks isegi kui reisija ise jääb samaks.

4.3 Hotellitellimustele muutmine ja tühistamine

4.3a Majutusteenuse ostmisel sõlmib klient lepingu majutusettevõttega. Erinevate hotellide puhul kehtivad erinevad tingimused. Kliendil tuleb järgida majutusettevõtte poolt kehtestatud teenuse osutamise tingimusi ja kodukorda.

4.3b Otse hotellis tehtavad muudatused ja tühistamised võivad kaasa tuua hilisemad probleemid ning ei ole aluseks hüvitise nõuetele.


5. Vastutus ja kohaldatav õigus

5.1. Oikumena vastutab Reisiteenuste müügi korraldamise ja vormistamise eest ning Teenusepakkuja poolt ettenähtud teabe edastamise eest Kliendile.

5.2. Oikumena ei vastuta Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingust tulenevate Teenusepakkuja kohustuste täitmise eest, sh, kuid mitte ainult, Teenusepakkuja antud müügilubaduste sisu ja kehtivuse eest. Oikumena ei vastuta ka juhul, kui Teenusepakkuja taganeb oma müügilubadusest või muudab Reisiteenuse hinda või tingimusi mis tahes ajahetkel. Samuti ei vastuta Oikumena juhul, kui Teenusepakkuja otsustab etteteatamata peatada või lõpetada Reisiteenuse müügi ja/või osutamise.

5.3. Kliendi ja Oikumena vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.

5.4. Kliendi ja Teenusepakkuja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Teenusepakkuja määratud riigi õigusakte ja riikidevahelisel teenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.

5.5. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kliendil ja Tarbijal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

6 Isikuandmete töötlemine

6.1. Reisi- ja muude teenuste pakkumiseks ja vahendamiseks ning uudiskirja saatmiseks töötleb Oikumena isikuandmeid (ees-ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, vanus, kontaktandmed ja muud privaatsuspoliitikas nimetatud andmed).

6.2. Isikuandmete töötlemisel piirdume vähimaga, küsides kliendilt ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuste pakkumiseks ja vahendamiseks. Oikumena saab isikuandmeid ainult kliendilt seoses teenuste osutamisega.
6.3. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Oikumena privaatsuspoliitikale, mis on leitav: www.oikumena.ee/privaatsuspoliitika. Kliendi õigused seoses isikuandmetega on välja toodud privaatsuspoliitikas.

6.4. Oikumena tagab isikuandmete kaitse ja turvalisuse vastavalt Euroopa Liidu Andmekaitse üldmäärusele (GDPR) ja Eesti õigusaktidele, hoiades isikuandmeid konfidentsiaalsena.

6.5.Oikumena edastab isikuandmeid koostööpaartneritele, kelle teenuseid ta klientidele vahendab ning muudele isikutele, kes võimaldavad tal osutada teenuseid.

6.6.Oikumena töötleb klientide ja kliendiga koos reisivate ning kindlustatud isikute isikuandmeid.

6.7.Oikumena säilitab isikuandmeid kuni kliendiga sõlmitud lepingu ning oma õigustatud huvi lõppemiseni.

6.8. Reisipäringu ja reisitellimuse edastamise ning uudiskirja tellimisega annab isik Oikumena OÜ-le (registrikood 10459107, asukoht Harjumaa, Tallinn linn, Raua tn 16a, 10152, e-post raua@oikumena.ee) nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt Oikumena privaatsuspoliitikale ja käeolevatele lepingutingimustele, nõustub, et reisikonsultant võtab temaga reisipäringu või tellimuse täpsustamiseks ühendust ning nõustub isikuandmete edastamisega teistele reisibüroodele, kindlustusettevõtetele, piletite müüjatele, majutusteenuse pakkujatele, järelmaksu pakkujale ja muudele Oikumena partneritele seoses klientidele teenuste osutamisega.


7. Pretensioonid, muud tingimused

7.1 Enne reisi algust tekkinud küsimustest või probleemidest tuleb Oikumena koheselt teavitada.
7.2 Kui klient leiab reisi kestel, et reisiteenus ei vasta kokkulepitud tingimustele, tuleb teavitada sellest koheselt reisiteenuse kohapealset osutajat ja Oikumena.
7.3 Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb esitada kirjalik pretensioon niipea kui võimalik, aga hiljemalt 7 päeva jooksul reisi lõppemisest või ostetud Reisiteenuse osutamise lõppemisest ning mitte hiljem kui 2-he nädala jooksul juhtumist teadasaamisest. Tähtajaks esitamata pretensioonid on aegunud.
7.4 Kirjalik pretensioon tuleb saata e-postiga oma Oikumena konsultandile ja lisada tõendid lepingurikkumise kohta ning lisakulutusi ja võimalikku tekitatud kahju tõestavad dokumendid. Oikumena pakub selle rakenduse teenuse korraldajale.


7.5 Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117; veebileht: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine, e-post avaldus@komisjon.ee, telefon +372 6 201 920 (avatud tööpäeviti kl 13:00-16:00). Tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda eelnevalt viidatud veebilehel.