PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmete töötlemise tingimused
1. Sissejuhatus
Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Oikumena OÜ (edaspidi Oikumena või me) kodulehel (www.oikumena.ee). Meie ettevõte on oma tegevusalast johtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisidokumentide korraldamisel, organiseerimisel ja vahendamisel. Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töötlemisel juhindub Oikumena isikuandmete kaitse üldmäärusest , isikuandmekaitse seadusest ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest ning rakendab kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) ongi adresseeritud peamiselt sikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmekaitse seadusest regulatsioonis andmesubjektile ehk füüsilisele isikule, kelle isikuandmeid töödeldakse ja kes Oikumena veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Eeldame, et klient (Andmesubjekt) on teadlik ja hoolib oma isikuandmete töötlemisest. Seetõttu kinnitab Oikumena OÜ, et suhtub kliendi andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisse täie tõsidusega. Privaatsuspoliitika kirjeldab Oikumena OÜ kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemise tervet ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni, seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsuspoliitika reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame sisu.

2.Isikuandmete töötleja kontaktandmed
Oikumena OÜ
Äriregistri kood: 10459107
Aadress:Harjumaa, Tallinn linn, Raua tn 16a, 10152
E-posti aadress: raua@oikumena.ee

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
3.1. Isikuandmetena käsitleb Oikumena kõiki andmeid, mis käivad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse reisiteenuse raames ning varieeruda tingituna sellest, millega reisitakse (nt buss, rong, lennuk, laev) kui ka sellest, kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis EL-i piires ja nendega võrdsustatud riikidesse, reis väljaspoole EL-i asuvatesse riikidesse). Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, isikukood, (isikukoodi puudumisel sünniaeg, sugu, vanus), aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Reisimisel väljaspoole EL-i riike võib andmete loetelu täieneda vastava sihtriigi seadustest ja nõuetest (nt rahvus, passiandmed, viisa, vaktsineerimine jne). Me kasutame Teie isikuandmeid selleks, et täita meievahelist sõlmitud lepingut ja osutada Teile reisi- ja turismiteenuseid. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meie vahel sõlmitud teenuse lepingu täitmiseks.

3.2. Oikumena kogub ka isikustamata andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav (näiteks sugu, vanus, asukoht).

3.3. Isiku- ja isikustamata andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Kontaktandmete esitamisel Oikumena kontorites või kodulehekülje kaudu
Veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu
Hinnapäringu või tellimuse sooritamisel Oikumena kontorites või veebilehel

3.4.Oikumena isikuandmete töötlemine toimub vastavuses GDPR-le.

3.5. Isikuandmete kasutamine
3.5.1. Oikumena kasutab kliendi isikuandmeid selleks, et täita pooltevahelist sõlmitud lepingut ja osutada kliendile reisiteenuseid. Oikumena ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või poolte vahel sõlmitud teenuse lepingu täitmiseks.

3.5.2. Oikumena saadab kliendile e-posti teel teenuste toimimise, muudatuste, funktsionaalsuste, uute lahenduste ja valikute ning lepinguliste õiguste ja kohustuste kohta info saatmiseks;

3.5.3. Oikumena edastab klientidele uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud eelnevalt kinnitatud e-kirja aadressile. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

3.5.4. Teenuse osutamisega seonduvalt on Oikumena õigus saata kliendile tagasiside e-kirja, kui klient on Oikumena ostnud või küsinud pakkumist mõne teenuse kohta. Tagasiside e-kirju saadetakse ainult selleks, et selgitada teeninduse kitsaskohti ja pakkuda parimat teenindust.

3.5.5. Kliendi isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks. Oikumenal on õigus edastada isikuandmeid:
Oikumena partneritele viisa vormistamise protsessis vajalike dokumentide vormistamiseks
Vastava riigi saatkondadele
transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi vormistatud teenuse kliendile kohaletoimetamiseks
seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele
kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele
Oikumena koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks)

3.5.6. Oikumena järgib ja tagab, et kõik koostööpartnerid, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on lepinguga kohustatud edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmekaitse seadusele. Teenuse vahendamise korral nõuame teenuse tegelikult ostuajalt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR-le. Iga teenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

4. Andmesubjekti e kliendi andmete turvalisus
4.1. Peame isiku privaatsust ja tema andmete kaitset väga oluliseks ja kaitseme isikuandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, kasutades koostöös oma partneritega andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

4.2 Tagame andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandme kaitse üldmäärus GDPR), muudele isikuandmete kaitse õigusaktidele ja headele äritavadele.

4.3 Andmete kaitse igapäevategevustes on reguleeritud Oikumena töötajate sisemiste andmekaitse eeskirjadega, mille kohaselt vastutavad töötajad andmete kaitse meetmete rakendamise eest. Ligipääs andmetele on vaid töötajatel, kel on selleks tööülesannete täitmiseks vajadus.

5. Privaatsuspoliitika muutmine ja täiendamine
5.1. Oikumena jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades muudetud privaatsuspoliitika oma kodulehel. Oikumena tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage privaatsuspoliitika veebilehete, et tutvuda uuendustega korrapäraselt (https://www.oikumena.ee/privaatsuspoliitika/).

6. Küsimused, kaebused
6.1. Kui kliendi isikuandmed on muutunud, võtta palun Oikumena ühendust. Kui Teil on täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete kohta, võtke kindlasti meiega ühendust. Me vastame seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Samas olgevalmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Selleks, et isikuandmete töötluse aluseks olevad lepingud tagaksid Andmesubjektide õigusi piisaval määral, jätame endale õiguse nõuda, et Andmesubjekti esindusõigust tõendav dokument, mis esitatakse pooltevahelise õigussuhte täitmise käigus või pärast seda (muuhulgas seoses andmetöötlusega), ja mis on vormistatud väljaspool meie reisibürood, oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud. Peame olema kindlad, et Andmesubjekt on info edastamisega nõus, ja info läheb ainult õigele inimesele või organisatsioonile. Enamikell juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, mille olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda Teie palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

6.2 Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega korral palun võtta Oikumena ühendust aadressil raua@oikumena.ee.

 

Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks külastage mõnd allpool olevat linki.

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Opera
Safari

 

Login

TOP

pakkumised

parima hinnaga

Kontakt andmed

Kommentaar

siin saad määrata, kuhu soovid minna, millal ja mis ajaks, kui palju inimesi reisi plaanib, anda märku oma erisoovidest või esitada muu küsimuse

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

Address

184 Mayfield St. Hopewell
Junction, NY 12533

Phone

Email